Loga UE, EFS i GARR

Projekt realizowany jest w przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Cel projektu
Uczestnicy projektu
Czas trwania projektu
Miejsce realizacji projektu
Działania przewidziane w projekcie
Rekrutacja do projektu
Harmonogram realizacji działań

Cel projektu

Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zameldowane w Woj. Śląskim chcące założyć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu.

Planowana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. Śląskiego i nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis.

W projekcie weźmie udział 40 osób w dwóch 20-osobowych grupach.

Czas trwania projektu

01.01.2010 – 31.12. 2011

Miejsce realizacji projektu

Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. Spotkania szkoleniowe i doradcze będą mieć miejsce również w Katowicach.

Działalność gospodarcza zakładana w ramach Projektu musi zostać zarejestrowana na terenie województwa śląskiego.

Działania przewidziane w projekcie

 1. Usługi doradczo-szkoleniowe:
  • szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (96h),
  • szkolenia fakultatywne (max. 24h)
  • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu),
  • doradztwo indywidualne (ok. 10h na osobę),
 2. Przekazywanie wsparcia pomostowego
 3. Przekazywanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie dwukrotnie. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

 1. Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi
 2. Analiza zgłoszeń pod kątem przedstawionego pomysłu na własną działalność
 3. Rozmowy z wybranymi kandydatami

O wyborze do projektu nie decydować będzie kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do założenia działalności gospodarczej oraz ocena szans powodzenia działalności na rynku.
  Szczegółowo przebieg procesu rekrutacji opisany został w Regulaminie projektu.

Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu.

Harmonogram realizacji działań