Loga UE, EFS i GARR
Dziewczyna z uniesionym kciukiem

Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

16.01.2013

Miło nam poinformować, że Górnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach, wspólnie z Funduszem Górnośląskim SA (Liderem projektu), realizuje w partnerstwie projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2. W ramach projektu dostępne będą mikropożyczki oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Jednorazowa pożyczka przyznawana będzie na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości od 10 000,00 zł do 50 000,00zł na osobę – z przeznaczeniem na cele: inwestycyjne, obrotowe inwestycyjno-obrotowe, z okresem spłaty do 5 lat. Pożyczka będzie oprocentowana preferencyjnie według stałej stawki równiej 1 % w skali roku. Uczestników projektu będziemy wspierać szkoleniami i doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia firmy.

O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z procesem rekrutacji, szkoleń i udzielania pożyczek.

Przewidywany okres rozpoczęcia rekrutacji do Projektu – marzec 2013r.

Nowy projekt - "Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu"

11.01.2013

Od 1 stycznia 2013r Fundusz Górnośląski SA w Katowicach w partnerstwie z Górnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach rozpoczął realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2: „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu” skierowanego do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt obejmuje:

Pożyczka oprocentowana jest preferencyjnie według stałej stawki równiej 1 % w skali roku

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji związanej z procesem rekrutacji, szkolenia i udzielania pożyczek.

Przewidywany okres rozpoczęcia rekrutacji do Projektu – marzec 2013r.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Wybór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla drugiej grupy uczestników projektu

15.09.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Więcej informacji w zakładce dla uczestników.

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

16.08.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Więcej informacji na stronie dla uczestników.

Wybór wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej grupy uczestników projektu

21.03.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Więcej informacji w zakładce dla uczestników.

Informacja dot. rozliczania kosztów używania samochodu osobowego, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

07.03.2011

Informacja do pobrania.

Wybór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacji)

23.02.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników projektu. Więcej informacji w zakładce dla uczestników.

Ogłoszenie o naborze

18.02.2011

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Więcej informacji na stronie dla uczestników.

Ogłoszenie o naborze

27.12.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu (druga edycja). Więcej informacji na stronie dla uczestników.

Nasze firmy

29.10.2010

W ramach projektu powstały już pierwsze firmy. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami o naszych uczestnikach projektu, zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

Poradnik dla osób przedsiębiorczych

19.10.2010

Portal DlaFirmy.info.pl opublikował eBooka z artykułami i poradami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej.
Na ponad 300 stronach poradnika można przeczytać m. in. o procesie kształtowania pomysłu na firmę, prowadzeniu legalnej firmy bez zarejestrowanej działalności, opracowywaniu biznes-planu, zarządzaniu personelem, marketingu i firmowym public relations oraz ochronie własności intelektualnej firmy. Poradnik dostepny jest na stronie portalu.

Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu

14.10.2010

W związku z zakończeniem procesu wyboru uczestników projektu (II grupa), w zakładce Dla kandydatów prezentujemy listę rankingową po drugim etapie rekrutacji do projektu.

Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu

20.09.2010

W zakładce Dla kandydatów prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową po pierwszym etapie rekrutacji do projektu.

Lista rankingowa dla drugiego naboru do projektu

02.09.2010

Przedstawiamy listę rankingową wniosków aplikacyjnych złożonych do projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Ocenie merytorycznej podlegało 340 wniosków.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Uzyskanie kserokopii kart oceny możliwe będzie na pisemny wniosek złożony w GARR S.A. W piśmie należy podać numer wniosku. Żadne szczegółowe informacje związane z oceną wniosków nie będą udzielane drogą telefoniczną. Zespół projektu nie udziela wyjaśnień czy konsultacji, dotyczących oceny wniosków. Listę rankingową można pobrać w zakładce Dla kandydatów.

Nasze firmy

22.07.2010

W ramach projektu powstały już pierwsze firmy. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami o naszych uczestnikach projektu, zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

Ocena formalna wniosków aplikacyjnych

21.07.2010

Informujemy, iż zakończony został etap oceny formalnej wniosków, jakie wpłynęły w drugim naborze do projektu. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną zostały przekazane do oceny merytorycznej. Listę wniosków pobrać można w zakładce Dla kandydatów.

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

01.07.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza pierwszy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu (pierwsza edycja). Warunkiem złożenia wniosku jest rejestracja działalności gospodarczej w ramach projektu. Wnioski można składać do 14 lipca br. Szczegółowe informacje na ten temat naboru wniosków znajdują się w ogłoszeniu o naborze (do pobrania). Informacje dotyczące procedury przyznawania wsparcia pomostowego znajdują się w sekcji Warunki uzyskania wsparcia pomostowego.

Zakończenie naboru dokumentów aplikacyjnych do drugiej edycji "Biznesklasy"

30.06.2010

Informujemy, iż z dniem 30.06.2010 zakończył się nabór dokumentów aplikacyjnych do drugiej edycji Projektu. Wpłynęło 500 wniosków. Wszystkie dokumenty aplikacyjne zostaną poddane weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, zgodnie z Regulaminem Projektu. Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej planowane jest do końca sierpnia br.

Listy rankigowe zostaną opublikowane na stronie projektu. O wynikach oceny kandydaci będą również informowani na bieżąco drogą e-mailową i telefoniczną.

Drugi nabór do projektu jest naborem ostatnim.

Ogłoszenie o naborze do projektu

15.06.2010

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 15 czerwca 2010 ogłasza drugi nabór do projektu „Biznesklasa”, przeznaczonego dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia się do projektu zamieszczone są w zakładce Zgłoś się.

Drugi nabór do projektu - informacja

26.05.2010

Informujemy, iż w związku ze zmianą w harmonogramie projektu, ogłoszenie drugiego naboru do projektu planowane jest na 15 czerwca br. W tym dniu opublikowane zostaną wzory dokumentów, jakich złożenie będzie wymagane wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi ich złożenia. Wnioski złożone poza terminem, wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze do projektu nie będą rozpatrywane.

Drugi nabór do projektu jest naborem ostatnim.

Wyjaśniamy zarazem, iż składając wniosek do projektu, kandydaci ubiegają się o uczestnictwo w projekcie, a nie o wsparcie finansowe. Udzielanie wsparcia finansowego jest etapem projektu, po wzięciu udziału w obowiązkowych szkoleniach i doradztwie.

Informacja przedstawiana przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis

18.05.2010

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) pomoc przyznawana na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 (w tym pomoc szkoleniowo-doradcza, dotacja oraz wsparcie pomostowe) stanowi pomoc publiczną de minimis przekazaną na rzecz mikroprzedsiębiorstwa.

W związku z wejściem w życie 5 kwietnia rozporządzenia z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311) pojawił się nowy obowiązek dotyczący tej formy pomocy publicznej: uczestników projektów ubiegający się o wsparcie są zobowiązani wypełnić specjalny formularz złożyć go operatorowi przed podpisaniem umowy o przyznaniu dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.

Dotacja a koszty uzyskania przychodu

26.04.2010

Od 1 stycznia 2010 przedsiębiorcy nie mogą zaliczać w koszty wydatków, które sfinansowali z dotacji w ramach PO KL 6.2. Z punktu widzenia przepisu nie jest istotne, czy wydatki te zostały najpierw poniesione przez przedsiębiorcę i zrefundowane, czy przedsiębiorca otrzymał te środki przed poniesieniem wydatków. Tym samym zarówno wydatki inwestycyjne o charakterze innym niż środki trwałe (które na mocy innych przepisów już wcześniej nie mogły być zaliczane w koszty) oraz wsparcie pomostowe sfinansowane z dotacji pochodzących ze środków publicznych nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na ten temat.

Zakończenie naboru do projektu i informacje o szkoleniach

13.03.2010

W dniu 12.03.2010 zakończona została procedura pierwszego naboru do projektu. Podpisano Umowy z uczestnikami projektu. W dniu 13.03.2010 rozpoczęły się szkolenia - harmonogram szkoleń zamieszczony jest w zakładce Szkolenia i doradztwo.

Lista rankingowa II etap

11.03.2010

W zakładce Zgłoś się została umieszczona lista rankingowa z drugiego etapu pierwszej edycji projektu.

Lista rankingowa

22.02.2010

Informujemy, iż w zakładce Zgłoś się została umieszczona lista rankingowa do pobrania.

Zakończenie naboru dokumentów aplikacyjnych do I edycji "Biznesklasy"

22.01.2010

Informujemy, iż w dniu 22.01. br zakończył się nabór dokumentów aplikacyjnych do I edycji Projektu. Wpłyneło 650 wniosków. Wszystkie dokumenty aplikacyjne zostaną poddane weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, zgodnie z Regulaminem Projektu. O wynikach oceny kandydaci będą informowani na bieżąco drogą e-mailową i telefoniczną. Listy rankigowe zostaną również opublikowane na naszej stronie.

Rozpoczęcie projektu

01.01.2010

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2010 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA rozpoczyna realizację projektu "Biznesklasa", przeznaczonego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Z dniem 7.01.2010 rozpocznie się nabór do projektu i potrwa do dnia 22.01.2010.

Opis procedury rekrutacji oraz dokumenty związane z procesem naboru do projektu do pobrania znajdują się w zakładce "Zgłoś się". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.