Loga UE, EFS i GARR
Fotograf

Lista rankingowa po drugim etapie rekrutacji do projektu

14.10.2010

Poniżej prezentujemy listę rankingową po drugim etapie rekrutacji do projektu.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 15 października 2010 zakończone zostaje wydawanie kserokopii kart oceny wniosków aplikacyjnych, złożonych do projektu.
Lista rankingowa.

Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji do projektu

20.09.2010

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową po pierwszym etapie rekrutacji do projektu.
Lista rankingowa.

Lista rankingowa dla drugiego naboru do projektu

02.09.2010

Przedstawiamy listę rankingową wniosków aplikacyjnych złożonych do projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Ocenie merytorycznej podlegało 340 wniosków.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Uzyskanie kserokopii kart oceny możliwe będzie na pisemny wniosek złożony w GARR S.A. W piśmie należy podać numer wniosku. Żadne szczegółowe informacje związane z oceną wniosków nie będą udzielane drogą telefoniczną. Zespół projektu nie udziela wyjaśnień czy konsultacji, dotyczących oceny wniosków.

Ocena formalna wniosków aplikacyjnych

21.07.2010

Informujemy, iż zakończony został etap oceny formalnej wniosków, jakie wpłynęły w drugim naborze do projektu. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną zostały przekazane do oceny merytorycznej. Lista wniosków do pobrania.

Zakończenie naboru dokumentów aplikacyjnych do drugiej edycji "Biznesklasy"

30.06.2010

Informujemy, iż z dniem 30.06.2010 zakończył się nabór dokumentów aplikacyjnych do drugiej edycji Projektu. Wpłynęło 500 wniosków. Wszystkie dokumenty aplikacyjne zostaną poddane weryfikacji formalnej i ocenie merytorycznej, zgodnie z Regulaminem Projektu. Dokonanie oceny formalnej i merytorycznej planowane jest do końca sierpnia br.

Listy rankigowe zostaną opublikowane na stronie projektu. O wynikach oceny kandydaci będą również informowani na bieżąco drogą e-mailową i telefoniczną.

Drugi nabór do projektu jest naborem ostatnim.

Zgłoś się

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 15 czerwca 2010 ogłasza drugi nabór do projektu „Biznesklasa”, przeznaczonego dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest przesłanie do GARR SA kompletu dokumentacji aplikacyjnej, tj.:

Oraz, jeśli dotyczy:

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu www.biznesklasa.garr.pl, a także w Biurze Projektu.

Formularze powinny być wypełnione elektronicznie (ewentualnie ręcznie, pismem drukowanym), parafowane oraz podpisane przez kandydata w oznaczonych miejscach, a kopie załączanych dokumentów potwierdzone przez kandydata/kę za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe wytyczne odnośnie sposobu wypełnienia dokumentów zawarte są w Regulaminie projektu.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie formatu A4, z dopiskiem: "Wniosek aplikacyjny do projektu "Biznesklasa". NIE OTWIERAĆ"
Koperta powinna być opisana zgodnie z obowiązującymi zasadami przesyłania korespondencji (przykład oznaczenia koperty)
i zawierać co najmniej: imię i nazwisko kandydata/ki, adres zamieszkania, e-mail oraz numer telefonu.

Dokumenty należy przesłać na adres GARR S.A. :
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A.:
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pok.202,
od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 15.00

Termin dostarczania dokumentów upływa z dniem 30.06.2010r., godz. 12.00. Decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości konsultacji roboczych wersji składanych dokumentów aplikacyjnych.

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które przesłały dokumenty aplikacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu, procesu rekrutacji i selekcji, znajdują się w Regulaminie projektu.

Pobierz ogłoszenie o naborze.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (aktualny, 15.06.2010)
 2. Instrukcja do formularza rekrutacyjnego
 3. Opis działalności
 4. Formularz oświadczeń
 5. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy
 6. Przykład oznaczenia koperty

Regulamin projektu - z dn. 15.06.2010
Lista rankingowa dla drugiego etapu pierwszego naboru do Projektu

Pobierz listę rankingową.

Lista rekrutacyjna dla pierwszego naboru do Projektu

W związku z zakończeniem oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych do projektu przedstawiamy listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Ostatecznie ocenie podlegały 654 wnioski. Ustalono, iż z uwagi na fakt, że w Regulaminie projektu brak odniesień do sytuacji, kiedy dokumenty aplikacyjne zostały złożone w niepoprawnie oznaczonej kopercie (brak adnotacji NIE OTWIERAĆ) i zostały otwarte w Sekretariacie GARR S.A. - wniosków tak złożonych nie odrzuca się. W związku z tym do bazy zgłoszeń dopisano trzy zgłoszenia, którym nadano numery 645, 646 i 647. Osiem wniosków zostało w trakcie oceny anulowanych w związku ze złożeniem przez daną osobę dwóch lub więcej wniosków. Sześć wniosków wpłynęło po terminie i pozostało bez rozpatrzenia.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. Wszystkie osoby zostaną także poinformowane o wynikach rozpatrzenia złożonych dokumentów telefonicznie lub drogą emailową - zgodnie z Regulaminem projektu. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat oceny wniosku możliwe będzie tylko osobiście, w dniach 22.03 - 02.04, po uprzednim umówieniu się na spotkanie z przedstawicielem Zespołu Projektu. Żadne szczegółowe informacje związane z oceną wniosków nie będą udzielane drogą telefoniczną.

Pobierz: Lista rankingowa 22 luty.


OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Informujemy, iż w dniu 22.01. br zakończył się nabór dokumentów aplikacyjnych do I edycji Projektu.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 7 stycznia 2010 ogłasza nabór do projektu „Biznesklasa”, przeznaczonego dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest przesłanie do GARR SA kompletu dokumentacji aplikacyjnej, tj.:

Oraz fakultatywnie, jeśli dotyczy:

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu www.biznesklasa.garr.pl, a także w Biurze Projektu.

Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo, parafowane oraz podpisane przez kandydata w oznaczonych miejscach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z obowiązującymi zasadami przesyłania korespondencji (przykład oznaczenia koperty), z dopiskiem: "Wniosek aplikacyjny do projektu "Biznesklasa". NIE OTWIERAĆ"

należy przesłać na adres GARR S.A. :
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

lub złożyć osobiście w siedzibie GARR S.A.:
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pok.202,
od poniedziałku do piątku, godz. 9.00 – 15.00

Termin dostarczania dokumentów upływa z dniem 22.01.2010r., godz. 12.00 Decyduje data wpływu przesyłki do GARR S.A. Zgłoszenia, które wpłyną po ustalonym terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości konsultacji roboczych wersji składanych dokumentów aplikacyjnych.

Drugim etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, które przesłały dokumenty aplikacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu, procesu rekrutacji i selekcji, znajdują się w Regulaminie projektu.

Ogłoszenie o naborze do projektu w pliku pdf.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (ostatnia zmiana: 08.01.2010)
 2. Oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
 3. Oświadczenie - wspólnik lub komplementariusz
 4. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia z beneficjentem (projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu
 5. Oświadczenie o niekaralności
 6. Oświadczenie o braku zobowiązań
 7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu
 8. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 10. Oświadczenie o powrocie lub wejściu po raz pierwszy na rynek pracy

WYJAŚNIENIA DO PROCEDURY REKRUTACJI

 1. Objętość formularza zgłoszeniowego w częsci "Informacja na temat planowanej działalności gospodarczej" nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu. Wszystkie informacje zawrzeć należy w rubrykach formularza zgłoszeniowego (formularz wypełniany komputerowo).
 2. Osoby niepełnosprawne dołączają do dokumentów aplikacyjnych zaświadczenie o niepełnosprawności uzyskane w ZUS lub w innym organie uprawnionym do wydawania tego typu zaświadczeń. Ważność zaświadczeń będzie weryfikowana na etapie oceny dokumentów aplikacyjnych.
 3. Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem powinno być dokonane przez kandydata do projektu zgodnie z zasadą opisaną w Regulaminie projektu.
 4. Parafowanie dokumentu - należy poświadczyć dokument skróconą postacią podpisu (parafką). Parafowane powinny być te strony, które nie zawierają podpisu. Na stronach z podpisem parafka nie jest wymagana.