Loga UE, EFS i GARR
Uśmiechnięty chłopak

Informacje aktualne na czas rekrutacji do projektu "Biznesklasa"

1. Jestem zainteresowany założeniem działalności gospodarczej i uczestnictwem w projekcie w tym zakresie. Co muszę zrobić? Jak mogę zgłosić się do projektu "Biznesklasa", jak będzie wyglądać proces rekrutacji.
2. Czy w projekcie obowiązują jakieś ograniczenia związane z rodzajem działalności gospodarczej lub też statusem uczestników projektu.
3. Co to są sektory wykluczone z zasady de minimis
4. Czy przy zgłoszeniu do projektu wymagany będzie biznesplan?
5. Czy mogę ubiegać się o przyjęcie do projektu, jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą?
6. Jak długo trwać będą szkolenia w ramach projektu? W jakich godzinach odbywać się będą szkolenia i doradztwo?
7. Kiedy mogę zarejestrować działalność gospodarczą?
8. Kiedy możliwe będzie pozyskanie wsparcia finansowego na rozwój działalności?
9. Na co można przeznaczyć dotację?
10. Spółka osobowa a wsparcie
11. W jakiej wysokości jest wsparcie pomostowe i czy trzeba się z niego rozliczać?
12. Co to jest pomoc de minimis? Czym jest pomoc publiczna?
13. Dane o pomocy de minimis. Co to? Co to są zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, które muszę dołączyć do wniosku o wsparcie?
14. Jak długo trwa projekt? Jak długo trwa uczestnictwo w projekcie?

1. Jestem zainteresowany założeniem działalności gospodarczej i uczestnictwem w projekcie w tym zakresie. Co muszę zrobić? Jak mogę zgłosić się do projektu "Biznesklasa", jak będzie wyglądać proces rekrutacji.

Aby wziąć udział w projekcie w ramach Działania 6.2 należy zgłosić się do projektu i przejść procedurę rekrutacyjną.

Rekrutacja do projektu "Biznesklasa" rozpocznie się w styczniu 2010r, zgodnie z harmonogramem projektu. Na stronach GARR SA oraz stronie projektu zamieszczone będą wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia się do projektu oraz określony zostanie termin nadsyłania dokumentów. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie przesłanie do GARR SA kompletu dokumentacji zgłoszeniowej podpisanej przez kandydatów - zgłoszenia do projektu nie będą przyjmowane telefonicznie ani e-mailowo.

Proces rekrutacji jest kilkuetapowy. Nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Kolejnym etapem rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone zostaną osoby, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych. Terminy rozmów ustalane będą indywidualnie z kandydatami po dokonaniu analizy dokumentów. Podstawowym kryterium ocenianym przy przyjęciu do projektu będzie pomysł na własny biznes i przygotowanie kandydata do poprowadzenia planowanej działalności gospodarczej.

Proces rekrutacji pierwszej grupy planowany jest na styczeń i luty 2010r. Nie przewiduje się wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Szczegółowy opis procedury rekrutacyjnej znajdzie się w Regulaminie projektu.

2. Czy w projekcie obowiązują jakieś ograniczenia związane z rodzajem działalności gospodarczej lub też statusem uczestników projektu.

Nie ma ograniczeń związanych z rodzajem prowadzonej działalności, z wyjątkiem działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie z rozporządzeniem MRR z dn. 6 maja 2008 z poźn. zmianami w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.

Nie ma ograniczeń dotyczących statusu uczestników projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. śląskiego, zarówno osób pracujących, jak i bezrobotnych, z wyłączeniem osób, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie do 1 roku przed przystąpieniem do projektu. W projekcie będzie mogło wziąć udział 40 osób (w dwóch grupach po 20 os.). Zakłada się, że min.45% uczestników projektu stanowić będą kobiety.

Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. śląskiego.

3. Co to są sektory wykluczone z zasady de minimis

Pomoc de minimis w ramach POKL, o której mowa w Rozporządzeniu MRR z dn. 6 maja 2008 z poźn. zmianami w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL nie może być udzielana na działalność:

 1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 2. udzielona na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
 3. udzielona w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  • wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
  • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 4. udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związana z wywozem.
 5. uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi
 6. udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego.
 7. udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej
 8. udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
 9. udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 10. udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;
 11. udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego -równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
 12. udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej

4. Czy przy zgłoszeniu do projektu wymagany będzie biznesplan?

Nie, biznesplan działalności opracowywany będzie z pomocą doradców w projekcie.

5. Czy mogę ubiegać się o przyjęcie do projektu, jeśli mam zawieszoną działalność gospodarczą?

Jednym z podstawowych warunków przyjęcia do projektu jest nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, działalność ta nie jest wykonywana, ale nadal widnieje w rejestrach. Zatem nie jest możliwe przystąpienie do projektu przez osobę posiadającą zawieszoną działalność gospodarczą. Należy pamiętać o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z EDG - fałszywe oświadczenie w tym zakresie zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

6. Jak długo trwać będą szkolenia w ramach projektu? W jakich godzinach odbywać się będą szkolenia i doradztwo?

Moduł szkoleń obligatoryjnych przewidziany jest na 96 h, oprócz tego możliwe jest zorganizowanie szkoleń fakultatywnych w tematach zgodnych z potrzebami, w max. wymiarze 24h. Szkolenia fakultatywne przeznaczone są w szczególności dla kobiet uczestniczących w projekcie. Rozpoczęcie realizacji szkoleń dla I grupy uczestników projektu zaplanowano na marzec 2010r, zgodnie z harmonogramem projektu - po zakończeniu rekrutacji I grupy.

Planuje się organizację szkoleń popołudniami w dni robocze lub w weekendy, w zależności od potrzeb i preferencji uczestników projektu. Doradztwo odbywać się będzie w dni robocze, w godz. pracy GARR SA (8.00-16.00), na późniejszym etapie realizacji projektu możliwe będzie także skorzystanie z doradztwa w trybie on-line.

7. Kiedy mogę zarejestrować działalność gospodarczą?

Uczestnik projektu może zarejestrować firmę nie wcześniej niż po zakończeniu podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. Nie ma możliwości zarejestrowania firmy przed zakończeniem procesu rekrutacji i przystąpieniem do projektu (za przystąpienie do projektu uważa się podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) - z uwagi na kryteria formalne uczestnictwa w projekcie (uczestniczyć w projekcie nie mogą osoby, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie do 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

8. Kiedy możliwe będzie pozyskanie wsparcia finansowego na rozwój działalności?

Warunkiem uzyskania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego jest udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu, a także zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Wsparcie udzielane będzie zgodnie z harmonogramem projektu; w wyznaczonych terminach uczestnicy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie finansowe będą zobligowani do złożenia wniosków o wsparcie. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia finansowego opisane będą w odrębnym regulaminie, a także omawiane będą na etapie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

9. Na co można przeznaczyć dotację?

Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta Ostatecznego (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Nie ma negatywnego katalogu wydatków, które mogą być pokryte ze środków dotacji.
Jednakże środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, ubezpieczenia).

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. przy czym kwota ta stanowi max. 85% wartości inwestycji; do wnioskowanej dotacji w takiej wysokości wymagany będzie wkład w wysokości 7058zł (15%). Ostateczna wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywiście poniesionych wydatków uznanych za kwalifikowane

10. Spółka osobowa a wsparcie... Czy można startować do projektu jako spółka cywilna?

O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą. Zgodnie z kryteriami formalnymi, osoba przystępująca do projektu musi wykazać, iż nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Zgodnie z Wytycznymi do Działania 6.2, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma swobodę wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, jednak z możliwych form prowadzenia działalności wyłączone są spółki kapitałowe.
Niezależnie od planowanej formy działalności gospodarczej, kandydat aplikujący o udział w projekcie aplikuje o udział oraz bierze udział w procesie selekcji do projektu indywidualnie (jako osoba fizyczna).

Warunkiem utworzenia spółki cywilnej w ramach projektu jest udział w projekcie wszystkich wspólników spółki. Nie ma możliwości utworzenia spółki cywilnej z osobami nie będącymi uczestnikami projektu. Jeżeli jeden z uczestników projektu założył indywidualną działalność gospodarczą w ramach danego projektu ma on możliwość zawiązania spółki cywilnej z osobą biorącą udział w tym samym projekcie i która założyła działalność gospodarczą w ramach tego samego projektu.

11. W jakiej wysokości jest wsparcie pomostowe i czy trzeba się z niego rozliczać?

Wsparcie pomostowe będzie przyznawane do wysokości 1276 zł/miesiąc. Tak, ze wsparcia pomostowego należy się rozliczyć, zgodnie z Umową przedstawiając tabelę wydatków po zakończeniu okresu wydatkowania (po 6-ciu miesiącach). Wzór tabeli zamieszczony jest na stronie projektu, w dokumentach Do pobrania.

12. Co to jest pomoc de minimis? Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna definiowana jest jako wszelka pomoc przyznawana konkretnemu przedsiębiorcy ze środków publicznych.
Jej udzielenie nie może powodować zakłócenia konkurencji ani negatywnie wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z dwóch wymienionych rodzajów pomocy publicznej, tj. o:

O pomocy de minimis mówimy wówczas, gdy przedsiębiorca w okresie ostatnich trzech lat uzyskał pomoc w łącznej kwocie nieprzekraczającej 200 000 EUR, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu - 100 000 EUR.
Okres ostatnich trzech lat liczony jest wstecz od dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
Jeżeli przedsiębiorca otrzymał w tym czasie pomoc de minimis, to kolejną pomoc według tej zasady może otrzymać, jeśli suma udzielonej już pomocy nie przekroczy 200 000 EUR.
Z uwagi na fakt, iż Wspólnota Europejska uznaje, że pomoc w takiej wysokości nie wpływa negatywnie na handel między państwami członkowskimi, nie zachodzi konieczność jej notyfikowania do Komisji Europejskiej.

13. Dane o pomocy de minimis. Co to? Co to są zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, które muszę dołączyć do wniosku o wsparcie?

Zaświadczenia o pomocy de minimis wydaje podmiot udzielający pomocy, przez który należy rozumieć organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorcę publicznego. W ramach projektu Beneficjenci pomocy otrzymują od Beneficjenta (GARR S.A) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, do której zaliczamy wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane od momentu zarejestrowania firmy oraz wsparcie finansowe (dotację oraz pomostówkę).

Na podstawie zaświadczeń Beneficjent pomocy sporządza zestawienie, zgodnie z tabelą będącą Załącznikiem do Wytycznych dot. Działania 6.2.

14. Jak długo trwa projekt? Jak długo trwa uczestnictwo w projekcie?

Okres trwania projektu to 01.01.2010 - 31.12.2011, jednak okres ten obejmuje wszystkie działania, związane z realizacją projektu, wykonywane przez GARR S.A. Uczestnictwo poszczególnych osób w projekcie jest uwarunkowane zakończeniem przez nie udziału w ostatniej formie wsparcia, np. jeżeli dana osoba uzyskała w projekcie wsparcie pomostowe, jest uczestnikiem projektu do momentu wypłacenia jej ostatniej transzy wsparcia.