Loga UE, EFS i GARR

Warunki uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej

1. Jak wygląda procedura ubiegania się o dotację?

Osoby, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie, biorą udział w zajęciach doradczo-szkoleniowych, które mają na celu nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie biznesplanu. Dopiero po zakończeniu tego etapu uczestnicy projektu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub wsparcie w pierwszym okresie prowadzenia działalności, składając w tym celu Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i/lub odpowiednio Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Możliwe jest ubieganie się o dwie wyżej wymienione formy wsparcia lub tylko o jedną.

PRZEBIEG PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Uczestnik projektu (beneficjent pomocy) Składa Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem w siedzibie Beneficjenta

Beneficjent Ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

Komisja Oceny Wniosków Ocenia wnioski zgodnie z regulaminem i podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji

Beneficjent Przekazuje WUP w Katowicach listę podmiotów do dofinansowania, który w przypadku stwierdzenia uchybień w procedurze oceny może przekazać wniosek do ponownej oceny.

Beneficjent Informuje uczestników o wynikach oceny

Beneficjent oraz uczestnik projektu Podpisują Umowę na przyznanie wsparcia finansowego

Uczestnik projektu Wnosi zabezpieczenie w formie poręczenia lub weksla in blanco

Beneficjent Przekazuje kolejne transze dotacji

Uczestnik projektu Rozlicza otrzymane wsparcie

Uczestnik, którego wniosek został odrzucony Może poprawiony wniosek złożyć ponownie

2. Jaka jest wysokość dotacji?

Maksymalna wysokość dotacji, jaką przewidziano w projekcie wynosi 40 000,00 PLN. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości wydatków inwestycyjnych, o pokrycie których ubiega się Beneficjent pomocy i nie może:

Należy jednak pamiętać, iż wysokość dotacji, jaka zostanie przyznana jest uwarunkowana również wysokością środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Możliwe jest zatem, iż Uczestnik projektu nie otrzyma dotacji w pełnej wnioskowanej przez siebie wysokości, nawet jeśli nie przekracza ona dopuszczalnego maksimum.

3. Na co można przeznaczyć dotację?

Środki z dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta Ostatecznego (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Nie ma negatywnego katalogu wydatków, które mogą być pokryte ze środków dotacji.
Jednakże środki dotacji powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowić pomocy operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, reklama, ubezpieczenia).

Szczegóły związane z pozyskaniem dotacji zawarte są w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

4. W jaki sposób wypłacana jest dotacja?

Dotacja wypłacana jest beneficjentowi pomocy w systemie zaliczkowo – refundacyjnym, w sposób uzależniony od wniesionego zabezpieczenia dotacji:

Szczegóły związane z wypłatą wsparcia oraz zabezpieczeniem Umowy zawarte są w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

5. Dotacja a trwanie firmy...

Czy otrzymanie dotacji jest uwarunkowane obowiązkiem utrzymania firmy przez określony okres czasu? Tak. Prawidłowe wykorzystanie wsparcia finansowego jest uwarunkowane obowiązkiem utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przestrzegania Umowy w zakresie przeznaczenia tych środków. Złamanie jednego z powyższych warunków skutkuje powstaniem obowiązku zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

6. Czy w ramach dotacji można zakupić sprzęt używany?

Beneficjent pomocy w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej może dokonać zakupu środków trwałych zarówno nowych jak i używanych. W przypadku tych ostatnich konieczne jest dołączenie przy rozliczeniu dotacji przez Beneficjenta Ostatecznego następujących dokumentów:

7. Dotacja a VAT

Wnioskodawca powinien wykazać we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, kwotę kosztów w wartościach brutto, gdy zgodnie z przepisami krajowymi tj. ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) nie jest on uprawniony do ubiegania się o zwrot podatku VAT lub jego odliczenie, w odniesieniu do wykazanych kosztów.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 rozliczają wydatki ponoszone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto, bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie.
Niemniej jednak uczestnik projektu ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznes planu czy zamierza się zarejestrować jako płatnik podatku VAT. W momencie podpisania umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik projektu powinien zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku ewentualnego zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8. Czy z dotacji inwestycyjnej można zakupić samochód osobowy?

Z dotacji inwestycyjnej można zakupić samochód osobowy, jednakże Beneficjent pomocy musi wykazać, iż jest on niezbędny i ściśle związany z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej oraz że będzie go używał wyłącznie do celów realizacji projektu - z zastrzeżeniem, że przedmiotem projektu nie może być działalność transportowa.

9. Co w przypadku, kiedy w projekcie bierze udział dwóch uczestników, zakładających wspólnie działalność, w formie spółki?

W przypadku dwóch Beneficjentów pomocy zakładających wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości przysługuje każdemu z uczestników z osobna. Obaj wspólnicy mogą ubiegać się o jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności, przy czym środki z dotacji mają służyć pokryciu odrębnych wydatków inwestycyjnych początkującego przedsiębiorstwa. Każdy ze wspólników uprawnionych do otrzymania wsparcia składa wtedy odrębny wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności gospodarczej, gdyż podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy jest Beneficjent pomocy, a nie podmiot gospodarczy.

10. Jakie są wytyczne oceny biznesplanu?

Zgodnie z Wytycznymi do Działania 6.2 obowiązującymi w woj. śląskim ocena merytoryczna biznesplanów, prowadzona przez Komisję Oceny Wniosków, dotyczy: trwałości projektu, efektywności kosztowej, zgodności projektu ze zdefiniowanymi potrzebami, konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali rynku lokalnego.

11. Jakie są terminy wypłat transz i ich rozliczanie?

Wypłata pierwszej transzy uzależniona jest od złożenia zabezpieczenia realizacji umowy. Wypłata pozostałych transz uzalezniona jest od rozliczenia poprzednich. Warunkiem wypłaty transz jest dostępność środków na koncie projektu. Nie ma narzuconych terminów odnośnie rozliczania poszczególnych transz, natomiast wydatkowanie środków musi mieścić się w terminie realizacji inwestycji, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

12. Na jakiej podstawie ustalane będą wysokości transz i ich przeznaczenie?

Wysokości transz ustalane są, zgodnie z Wytycznymi do Działania 6.2 obowiązującymi w woj. śląskim, w zalezności od wybranej przez Beneficjenta pomocy formy zabezpieczenia Umowy, tak jak opisano to w pyt. 4. Sposób wydatkowania poszczególnych transz zależy tylko od Beneficjenta pomocy - nie ma narzuconej kolejności wydatków czy przeznaczenia transz.

13. Czy w przypadku zakupów zagranicą/spoza UE kosztem kwalifikowalnym będzie także cło i koszty transportu.

Cło jako obowiązkowy koszt do poniesienia w przypadku zakupów spoza UE jest kosztem kwalifikowalnym. Koszt transportu bedzie traktowany jako wydatek kwalifkowalny, jesli powiększać będzie wartość środka trwałego, co oznacza zarazem, że będzie on niekwalifikowalny w przypadku zakupu środków obrotowych.

14. Co w przypadku otrzymania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana?

Komisja Oceny Wniosków decydując się na zmniejszenie kwoty dofinansowania kieruje się oceną wysokości i zasadności kosztów w odniesieniu do poszczególnych pozycji wskazanych do zakupu. Tak więc "obcięcie" dofinansowania dotyczy konkretnych pozycji w ramach inwestycji. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do wydatkowania środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości zaakceptowanej przez KOW. Można zrezygnować z zakupu danej pozycji - będzie to skutkować obniżeniem należnej kwoty dotacji, co weryfikowane będzie na etapie rozliczenia dotacji.

15. Czy po podpisaniu umowy o jednorazową dotację można dokonywać zmian w harmonogramie zakupów, dotyczących zmiany wartości poszczególnych wydatków?

Zgodnie z p.6 umowy zmiany umowy (a więc i zmiany harmonogramu) wymagają aneksu w formie pisemnej.
Zmiany dot. przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez KOW harmonogramie do wysokości nie przekraczającej 5% zakładanej wielkości wydatku nie wymagają aneksu, a jedynie poinformowania Beneficjenta. Zmiany powyżej 5% wymagają zawarcia aneksu.

Rozliczenie dotacji

16. Jakie są zasady rozliczania dotacji ? W jakich przypadkach wydatki mogą być zakwestionowane?

Zgodnie z Umową na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, wymagane są co najmniej:

Szczegóły dotyczące wymagań, jakie powinny spełniać ww. dokumenty zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Wydatek może być zakwestionowany w przypadku, kiedy:

Ważne informacje