Loga UE, EFS i GARR

Warunki uzyskania wsparcia pomostowego

1. Co to jest wsparcie pomostowe i kto może się o nie ubiegać?

Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową wspomagającą "przetrwanie" beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Wsparcie udzielane jest wyłącznie osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektu. Możliwe są dwie formy wsparcia pomostowego:

2. Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe i czy z wydatków tych trzeba się rozliczać?

Wsparcie pomostowe ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, oraz innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Ze wsparcia pomostowego nie trzeba się rozliczać.

3. Jaka jest kwota wsparcia pomostowego, o którą można się ubiegać w projekcie?

Beneficjent Pomocy może ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości do 1276 zł miesięcznie (wysokość maksymalna), przy czym pamiętać należy, iż zasadność i wysokość wydatków są oceniane przez Komisję Oceny Wniosków.

4. Kiedy można ubiegać się o wsparcie przedłużone?

W przypadku utrzymującej się i udokumentowanej słabej kondycji finansowej przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia pomostowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 miesięcy, o ile istnieje ku temu uzasadnienie, tj. wsparcie przedłużone umożliwi osiągnięcie przez Beneficjenta pomocy płynności finansowej.

5. Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie pomostowe?

O wsparcie pomostowe uczestnik projektu może ubiegać się dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, składając w tym celu Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego lub odpowiednio Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Uczestnik projektu (beneficjent pomocy) Składa Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w siedzibie Beneficjenta

Beneficjent Ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

Komisja Oceny Wniosków Ocenia wnioski zgodnie z regulaminem i podejmuje decyzję o przyznaniu wsparcia

Beneficjent Przekazuje WUP w Katowicach listę podmiotów do dofinansowania, który w przypadku stwierdzenia uchybień w procedurze oceny może przekazać wniosek do ponownej oceny.

Beneficjent Informuje uczestników o wynikach oceny

Beneficjent Podpisują Umowę na przyznanie wsparcia pomostowego

Uczestnik, którego wniosek został odrzucony Może poprawiony wniosek złożyć ponownie

6. Jakie są kryteria oceny wniosków o wsparcie pomostowe?

W przypadku wniosków o podstawowe wsparcie oceniane będą zasadność i wysokość obligatoryjnych opłat. W przypadku wniosków o przedłużone wsparcie ocenie podlega sytuacja finansowa, przyczyny problemów z płynnością finansową i wpływ przedłużonego wsparcia pomostowego na odzyskanie płynności.

7. Czy muszę ubiegać się o wsparcie pomostowe?

Nie ma obowiązku ubiegania się o wsparcie pomostowe w ramach projektu. Beneficjent pomocy może ubiegać się o dotację lub wsparcie pomostowe lub obie te formy wsparcia.
Nie można jednak ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, jeśli wcześniej nie zostało przyznane wsparcie podstawowe.

Ważne informacje